آخرین آموزش های ویدئویی

fatemeh
4 بازدید · 2 روز قبل

شاخه شکوفه مصنوعی عروس
درجه یک لمسی
ارتفاع شاخه 60 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
4 بازدید · 2 روز قبل

بوته مصنوعی پتوس برگ پهن
مدل سبز تیره و مدل ابلق
ارتفاع 45 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
4 بازدید · 2 روز قبل

بوته مصنوعی اکالیپتوس
16 بازو
دو رنگ خاص
ارتفاع 50 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
5 بازدید · 3 روز قبل

بوته مصنوعی برگ بیدی
سبز تیره و روشن
دارای 7 شاخه
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
2 بازدید · 3 روز قبل

بوته مصنوعی مارانتا
بنفش و سفید
درجه یک لمسی
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
3 بازدید · 5 روز قبل

بوته مصنوعی برگ بیدی
ابلق سبز تیره و روشن و بنفش
ارتفاع 40 سانتی متر
دارای 7 شاخه
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
4 بازدید · 6 روز قبل

بوته مصنوعی پاپیتال
دارای 7 بازو
سبز تیره و روشن
ارتفاع 40 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
6 بازدید · 6 روز قبل

بوته مصنوعی کروتن برگ ریز
رنگ قرمز زرد و سبز روشن و تیره
ارتفاع بوته 40 سانتی متر
دارای 7 شاخه
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
6 بازدید · 6 روز قبل

بوته مصنوعی پاپیتال ابلق
دارای 7 شاخه
ارتفاع 40 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
5 بازدید · 9 روز قبل

بوته مصنوعی طرح پاییزی
رنگ قرمز نارنجی
ارتفاع 40 سانتی متر
دارای 7 شاخه
قطر 30-35
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
4 بازدید · 9 روز قبل

بوته مصنوعی پتوس
درجه یک لمسی
ارتفاع 40 سانتی متر
دارای 7 شاخه
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
11 بازدید · 9 روز قبل

بوته مصنوعی برگ هندوانه ای
ارتفاع بوته 40 سانتی متر
دارای 7 شاخه
سبز تیره و روشن
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
17 بازدید · 12 روز قبل

بوته مصنوعی پتوس
رنگ ابلق
دارای 7 شاخه
ارتفاع 40 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
16 بازدید · 12 روز قبل

بوته مصنوعی حسن یوسف
سبز و قرمز
ارتفاع 40 سانتی متر
دارای 7 شاخه
قطر بوته 30-35
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
5 بازدید · 12 روز قبل

بوته مصنوعی مدل برگ چناری
درجه یک لمسی
ارتفاع 40 سانتی متر
قطر تقریبی 30 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
5 بازدید · 13 روز قبل

بوته مصنوعی حسن یوسف
رنگ بنفش و سبز
دارای 7 شاخه
ارتفاع 40 سانتی متر
قطر 30 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
5 بازدید · 13 روز قبل

بوته مصنوعی مارانتا
درجه یک لمسی
دارای 7 شاخه
ارتفاع بوته 40 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
9 بازدید · 13 روز قبل

بوته مصنوعی سرخس
کیفیت درجه یک لمسی
ارتفاع 90 سانتی متر
دارای 15 برگ
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
6 بازدید · 13 روز قبل

⁣⁣شاخه گل کاغذی مصنوعی
رنگ قرمز و سرخابی
ارتفاع 110 سانتی متر
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

fatemeh
5 بازدید · 14 روز قبل

شاخه شکوفه مصنوعی 5 بازو
ارتفاع 50 سانتی متر
دارای 5 شاخه
رنگ شاخه قهوه ای
جنس پارچه ای
https://shop.irpsc.com/product....-category/artificial
⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣09108158030 قدیری

نمایش بیشتر