درباره

مرکز آموزش ویدیویی بستر تخصصی آموزشی برای بهبود عملکرد تولید ، عرضه ، صادرات ، کارآفرینی ، هنر ، فرهنگ و ...
زیرنظر سازمان زنجیره تامین بهشت بستر بهبود عملکرد یک دولت مجازی .
Https://irpsc.com

جنسیت: مرد
کشور: Iran (Islamic Republic of)